Verksamhet och kvalitet

Beroendecentrum Stockholm har verksamheter på ett 70-tal platser över hela Stockholms län och på tre nivåer: lokal öppenvård, akut- och heldygnsvård samt högspecialiserade program. 

Vår vision

Rätt vård när och där du behöver det. 

Vi är många människors första kontakt med sjukvården. Det ska gå snabbt att få rätt hälso- och sjukvård hos oss. Att bli sedd och hörd är viktigt, både som patient och närstående.

Vår värdegrund

Patientens fokus
Våra tjänster ska vara kända för att det är patienters och närståendes behov och önskemål som är grunden. Alla medarbetare ska veta vad som förväntas ur patientens perspektiv för att kunna göra mesta möjliga insats.

Allas lika värde
Alla skall bli bemötta med omtanke och respekt. Alla skall vara delaktiga i vården.

Arbetsglädje
Gott bemötande gäller såväl i mötet med patienter och närstående som mellan medarbetare. Hälsofrämjande arbetsplatser ger läkande miljöer och trygghet.

Vårt övergripande mål

Ökad livskvalitet för patienter och närstående 

Vi samverkar för ditt bästa

För att kunna ge dig som patient en sammanhållen och väl fungerande vård så kan vi vid behov och efter överenskommelse med dig även samverka med psykiatrin, primärvården, socialtjänsten och kriminalvården.

Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård 

Beroendecentrum Stockholm blev 2009 först inom Stockholms läns sjukvårdsområde med att kvalitetscertifieras enligt den internationella standarden SS-EN ISO 9001:2008. Vi har också sedan många år varit miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004 tillsammans med övriga Stockholms läns landsting.

Sedan 2013 ingår Beroendecentrum Stockholm i SLSO:s verksamhetsövergripande ledningssystem för kvalitet (ISO 9001), arbetsmiljö (OHSAS 18001) och miljö (ISO 14001).

Vi har ett aktivt patientsäkerhetsarbete med en handlingsplan som är känd av och tillgänglig för all personal. Dessutom ingår vi i väl utvecklade nätverk, både inom och utom kliniken, vilket ger rika möjligheter till erfarenhetsutbyte och ständiga förbättringar.